Dyrektywa Omnibus. Zmiany w przepisach dla konsumentów.

6 lutego 2023

Od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie istotne z zmiany w prawie e-commerce. W dużej mierze dotyczy to sprzedaży internetowej ( sklepy internetowe), ale nie tylko, bo również zmiany w zakresie rękojmi czy informowania o cenach ( obniżkach).   

Zmian jest wiele, ale najistotniejsze dotyczą m.in. zmian w ustawie z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług. Obowiązują nowe zasady dotyczące promocji cenowych (obowiązek wskazania najniższej ceny w ciągu ostatnich 30 dni). Wynika z tego, że przedsiębiorca, który informuje o obniżeniu ceny, powinien przedstawić (1) obniżoną cenę towaru lub usługi (czyli aktualną cenę promocyjną) oraz (2) informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Wprowadzono również liczne zmiany w ustawie o prawach konsumenta.

Termin zajęcia stanowiska na reklamację wynosi 14 dni.  W ciągu 14 dni przedsiębiorca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi.

„Niezgodność towaru z umową” to słowo klucz, bo zastąpi ona dotychczasową rękojmię. Nie będzie już roszczeń z tytułu rękojmi, ale z tytułu niezgodności z umową. Ogromną zmianą jest to, że nie stosuje się przepisów dot. rękojmi z kodeksu cywilnego, ale nowe przepisy dot. rękojmi znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, w nowo dodanym rozdziale 5 a.

Przepisy dotyczące rękojmi (w przypadku umów zawieranych przez konsumentów) zostały przeniesione z Kodeksu Cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.

Przepisy dotyczące tzw. „rękojmi konsumenckiej” obowiązkowo dotyczą zarówno konsumentów, jak i tzw. przedsiębiorców uprzywilejowanych ( chodzi o wprowadzoną na początku roku 2021 nową trzecią kategorię podmiotów – tzw. przedsiębiorcy – konsumenci tzn. przedsiębiorcy – osoby fizyczne dokonujące czynności niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością zawodową. Na „niezgodność towaru z umową” mogą się teraz powoływać konsumenci oraz tzw. przedsiębiorcy uprzywilejowani. Rękojmia zaś zarezerwowana jest już tylko dla przedsiębiorców.

Zmodyfikowano również zasadę, iż domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Termin został wydłużony do dwóch lat.

Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumentów o numerze telefonu do kontaktu. Jeżeli sprzedawca umożliwia komunikację za pomocą innych środków komunikacji on-line również powinien informować o tym przed zawarciem umowy.   

Dodano Rozdział 5b do ustawy o prawach konsumenta – umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Przed zawarciem umowy za pośrednictwem platformy internetowej, konsument będzie musiał uzyskać informację czy daną umowę zawrze z przedsiębiorcą czy z osobą niebędącą przedsiębiorcą.

Zgodnie z nowymi przepisami, gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż te, które przysługują mu w ramach reklamacji
z tytułu niezgodności towaru z umową.

Uregulowane zostały zasady prezentowania opinii konsumentów o produktach oraz zasady weryfikowania tych opinii. 

Zmiany przewidziano również w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.