Kancelaria wygrywa kolejną sprawę o odszkodowanie w związku z wypadkiem drogowym.

11 sierpnia 2022

Kancelaria Prawna wygrywa w całości kolejną już sprawę o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w zw. z wypadkiem samochodowym. Klient naszej toruńskiej kancelarii prawnej uległ wypadkowi drogowemu doznając uszkodzenia ciała. Sprawca wypadku podlegał ubezpieczeniu obowiązkowemu OC. Wobec znacznego zaniżenia kwoty należnego pokrzywdzonemu zadośćuczynienia i odszkodowania Kancelaria skierowała pozew do Sądu Rejonowego.


Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu neurologii oraz
po zapoznaniu się z okolicznościami wypadku drogowego Sąd ocenił rozmiar krzywdy doznanej przez poszkodowanego.


W wyroku kończącym sprawę Sąd uwzględnił roszczenie powoda w całości, a w konsekwencji zasądził od ubezpieczyciela
na rzecz poszkodowanego kwotę 50.000,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ponadto kwotę 3.000,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu kosztów opieki sprawowanej nad poszkodowanym przez osoby trzecie oraz kwotę 1.500,00 zł tytułem odszkodowania ( zwrot kosztów leczenia). Ponadto Sąd zasądził do pozwanego ubezpieczyciela na rzecz powoda pełny zwrot kosztów postępowania sądowego z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego. Poszkodowany uzyskał pełne świadczenie wraz z odsetkami, zaś wynagrodzenie kancelarii prawnej pokrył ubezpieczyciel jako przegrywający sprawę.

Przyznana suma pieniężna zadośćuczynienia ma stanowić ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej wynagradzający doznane cierpienia oraz mający ułatwić przezwyciężenie ujemnych przeżyć, aby w ten sposób przynajmniej częściowo przywrócona została równowaga zachwiana na skutek doznanego wypadku. Oceniając rozmiar doznanej krzywdy, trzeba zatem wziąć pod uwagę całokształt okoliczności, a więc nie tylko procent uszczerbku, lecz także intensywność cierpień i czas ich trwania oraz nieodwracalność następstw wypadku, konieczność korzystania z pomocy innych osób oraz inne czynniki podobnej natury.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.