Niezapłacony czynsz z tytułu najmu lokalu. Eksmisja

3 maja 2015

Pan Grzegorz B. zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego. Zgodnie z umową zawartą na czas określony udostępnił najemcy lokal. Strony uzgodniły w treści umowy, iż miesięczny czynsz będzie wynosił 1.500,00 złotych. Najemca zalegał z płatnością czynszu za okres ostatnich 3 miesięcy i pomimo skierowania wezwania do zapłaty z jednoczesnym uprzedzeniem o możliwości wypowiedzenia umowy najmu najemca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty. Jakie roszczenie przysługuje wynajmującemu ? W jaki sposób zmusić najemcę do opuszczenia lokalu?

Zgodnie z treścią art. 505 1 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego przepisy działu o postępowaniu uproszczonym stosuje się m.in. w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. Pan Grzegorz powinien zatem skierować pozew o zapłatę na urzędowym formularzu z jednoczesnym uiszczeniem odpowiedniej opłaty sądowej. W zaistniałym stanie faktycznym nie powinno być również problemu z uzyskaniem nakazu zapłaty.

Zupełnie odrębne jest roszczenie o opróżnienie i opuszczenie lokalu ( o eksmisję). Żądanie eksmisji może być skierowane w stosunku do osób, które zajmują dany lokal bez tytułu prawnego. Przeprowadzenie eksmisji wymaga zatem wcześniejszego rozwiązania umowy najmu. Należy jednak pamiętać, iż ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawiera szereg przepisów ochronnych dla lokatorów.

W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. W cytowanej wyżej ustawie wprowadzono instytucję „ najmu okazjonalnego lokalu”, która pozwala na nieco szybsze przeprowadzenie procedury wykonania eksmisji.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.