Ochrona wynagrodzenia za pracę

3 maja 2015

W pierwszej kolejności należy dokonać pewnego podziału, gdyż zagadnienie ochrony wynagrodzenia za pracę może być ujmowane w dwojaki sposób. Ochrona wynagrodzenia rozumiana bardzo szeroko obejmuje liczne instytucje prawne zawarte zarówno w kodeksie pracy jak i aktach pozakodeksowych pozwalające chronić dobro pracownika, jakim jest wynagrodzenie. Drugie ujęcie to wąskie rozumienie ochrony wynagrodzenia.

Przy szerokim ujęciu należy uwzględnić ogół gwarancji prawnych – zarówno materialno – prawnych, jak i proceduralnych – przyczyniających się do otrzymania przez pracownika należnego wynagrodzenia za świadczoną pracę. Mówiąc o wąskim rozumieniu zagadnienia ochrony wynagrodzenia za pracę należy nawiązać do konkretnej grupy przepisów zawartych w rozdziale II działu III kodeksu pracy. Regulacja prawna usytuowana w wyżej przytoczonym dziale kodeksu pracy wchodzi oczywiście też w zakres szerokiego ujęcia ochrony wynagrodzenia za pracę.

Kodeks pracy stanowi, że wszelkie postanowienia kreujące stosunek pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Wprowadza się zasadę korzystności, która gwarantuje pracownikom ukształtowanie warunków zatrudnienia na poziomie, co najmniej przewidzianym przez przepisy prawa pracy. Przejawia się tutaj ochronny charakter prawa pracy, który obejmuje również przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za pracę. Strony nawiązujące stosunek pracy nie mogą ukształtować jego treści w sposób mniej korzystny niż przewiduje ustawa bądź akt wykonawczy, a sankcją za złamanie powyższego zakazu jest nieważność takich postanowień i zastosowanie w ich miejsce regulacji prawa pracy . Jeżeli zatem pracodawca będzie kreował stosunek pracy, więc także postanowienia dotyczące wynagrodzenia, ze szkodą dla pracownika, to należy odwołać się do zasady korzystności, która zapewnia minimum, poniżej którego zejść nie można.

Ochrona wynagrodzenia za pracę w rozumieniu szerokim obejmuje ogół instrumentów zapewniających prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę oraz prawidłową realizację tego prawa. Przy tak szerokim ujęciu, jako element ochrony można zakwalifikować wszelkie regulacje stanowiące podstawę prawną zachowania prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jak np. wynagrodzenie postojowe , czy chorobowe. Powyższe regulacje należy włączyć do pojęcia ochrony wynagrodzenia sensu largo, ponieważ dają one pracownikowi gwarancję otrzymywania należności ze stosunku pracy, mimo nieświadczenia pracy na rzecz pracodawcy.

W zbiorze desygnatów zakwalifikowanych do szerokiego rozumienia ochrony wynagrodzenia znajduje się także problematyka dyskryminacji, godziwości wynagrodzenia oraz gwarancji dla określonych roszczeń pracowniczych zaspokajanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.