Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym

28 września 2015

Kto może pełnić rolę pełnomocnika procesowego w postępowaniu cywilnym ?

Strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Co do zasady pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Powyższa reguła dotyczy spraw rozpoznawanych w trybie procesu ( np. sprawy o zapłatę, sprawy windykacyjne, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie) oraz spraw rozpoznawanych w trybie nieprocesowym ( np. sprawy o podział majątku, sprawy o dział spadku). Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza również sytuacje, w których w enumeratywnie wskazanych postępowaniach pełnomocnikiem mogą być inne osoby np. pracownik, przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji.

W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych, chyba że stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa bądź gdy zastępstwo procesowe Skarbu Państwa jest wykonywane przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.