Porady online

BARTOSZ PAWŁOWSKI
KANCELARIA PRAWNA TORUŃ

Regulamin świadczenia usług porady online w serwisie www.pawlowski-kancelaria.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Pawłowskiego wpisanego do CEiDG pod numerem NIP 829 170 12 07 oferuje Państwu możliwość skorzystania z usługi i porady prawnej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej – online.

Usługa świadczona jest za pośrednictwem strony internetowej: www.pawlowski-kancelaria.pl oraz poczty elektronicznej: biuro@pawlowski-kancelaria.pl

Korzystanie z usługi możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Klienta wyposażenia technicznego umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz posiadania czynnego konta poczty elektronicznej i oprogramowania pozwalającego na odczytywanie plików o rozszerzeniu pdf. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Tą drogą Kancelaria Radcy Prawnego oferuje dokonanie oceny prawnej projektu umowy lub pisma prawnego. Istnieje również możliwość udzielenia podstawowych porad prawnych online w oparciu o nieskomplikowany stan faktyczny.

Jak uzyskać poradę prawną online?

 • zapytanie – Klient wysyła opis sprawy za pomocą formularza, który znajduje się poniżej;
 • wycena – Kancelaria nieodpłatnie wycenia poradę i wysyła do Klienta e-maila z ceną usługi. Po wycenie Klient może zrezygnować z porady bez ponoszenia żadnych kosztów;
 • akceptacja – jeżeli Klient akceptuje zaproponowaną wycenę usługi należy uiścić honorarium na rachunek bankowy Kancelarii ( dane do przelewu Klient otrzyma w treści wiadomości e-mail). Kancelaria na prośbę Klienta wystawi i prześle Klientowi drogą elektroniczną dokument księgowy obejmujący zapłacone honorarium;
 • w razie potrzeby Kancelaria zastrzega sobie prawo do dodatkowego kontaktu z Klientem, drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej, z prośbą o udzielenie uzupełniających informacji, niezbędnych do wykonania usługi prawnej;
 • umowa z Kancelarią zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta przelewu na rachunek bankowy Kancelarii w kwocie przesłanej uprzednio przez Kancelarię w wycenie usługi. Dokonując płatności Klient potwierdza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz warunki wykonania usługi opisane w treści wyceny;
 • poprzez dokonanie zapłaty na rachunek bankowy Kancelarii za wykonanie usługi Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy;
 • Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, bez podawania przyczyny, w terminie czternastu dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Kancelaria niezwłocznie zwraca otrzymane płatności, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. Po wykonaniu usługi przez Kancelarię Klient będący konsumentem traci prawo odstąpienia od umowy;
 • prawnicy Kancelarii zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które pozyskali w związku z realizacją usługi ;
 • wykonanie usługi – po otrzymaniu płatności zlecona usługa jest realizowana, a przygotowana odpowiedź wysyłana na adres e-mail podany w formularzu;
 • reklamacja może być złożona pisemnie (listownie), telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Kancelarię.
 • szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 • Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 • w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.