Pozew o zapłatę wynagrodzenia w sprawie o roszczenia z umowy o roboty budowlane.

25 listopada 2019

Strony wprawdzie nie zawarły umowy w tradycyjnej pisemnej, jednakże należy przyjąć, iż wobec treści art. 77 (2) kc umowa została zawarta w formie dokumentowej poprzez wymianę wiadomości mailowych z załącznikami. Ponadto można również ewentualnie przyjąć, iż do zawarcia umowy doszło w drodze czynności faktycznych poprzez przystąpienie do wykonania. Powyższy brak wyraźnie spisanych warunków umowy przysparza pewnych trudności dowodowych co do zakresu zleconych prac niewątpliwie jednak mamy do czynienia ze skutecznie zaciągniętym zobowiązaniem.

Niestety pomimo wykonania kilku etapów umowy, co dokumentują sporządzone i podpisane stosowne protokoły odbiorów częściowych inwestor nie zapłacił wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonane prace. W tym miejscu warto wskazać brzmienie przepisu art. 654 kc, zgodnie z którym w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Inwestor ponosi odpowiedzialność na zasadzie art. 654 kc bądź 649 (4) § 3 zd.1 kc jako, że zgodnie z treścią art. 658 kc przepisy niniejszego tytułu ( umowa o roboty budowlane) stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.

Wobec braku zapłaty należności płynących z faktur VAT wykonawca podjął próbę polubownego zakończenia sporu prowadząc liczne rozmowy oraz kierując do inwestora wezwania do zapłaty. Niestety wobec braku reakcji inwestora skierowanie do sądu pozwu o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie stało się konieczne. Wykonawca w treści pozwu zawarł również wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do pozwu wykonawca załączył również liczne dowody, w szczególności dokumenty i wyciąg z korespondencji e-mailowej. Sądem miejscowo właściwym do rozpoznania przedmiotowej sprawy będzie toruński sąd jako, że miejscem wykonywania umowy jest Miasto Toruń, a ponadto obie strony sporu mają swoją siedzibę rejestrową na terenie Torunia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.