Zmiany w prawie pracy. Praca zdalna. Kontrola trzeźwości. Dyrektywa work- life- balance.

16 maja 2023

W kwietniu 2023 r. do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy zostały wprowadzone bardzo istotne zmiany. Zasadniczo można podzielić tematykę na 3 obszary:

  1. Dyrektywa work- life- balance ( m.in. zmiany w zakresie umów o pracę, rozszerzenie obowiązków informacyjnych, dodatkowe urlopy/zwolnienia od pracy , zmiany w zasiłkach, konieczność zaktualizowania regulaminów);   
  2. Uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy;
  3. Wprowadzenie zasad kontroli trzeźwości. Nowe uprawnienie dla pracodawców.

I. Dyrektywa work- life- balance to m.in.

1.Zakaz retorsji.

Skorzystanie przez pracownika z nowych nadanych uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy nie może być podstawą jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

2.Zmiany w umowach o pracę na okres próbny.

Zsynchronizowanie okresu umowy z zamiarem zawierania umowy na czas określony. Niejako awizowanie swojego zamiaru.

3.Kwestia dodatkowego zatrudnienia pracownika u innego pracodawcy.  Wprowadzono zasadę, iż pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. Przepisu nie stosuje się w przypadku określonym w art. 1011 § 1.kp.

Wzrośnie zatem popularność umów o zakazie konkurencji.

4.Rozszerzenie obowiązku informacyjnego. Art.29 kp.

5.Prawo do wystąpienia z wnioskiem o bardziej przewidywalne warunki pracy.  

6.Zmiany dotyczące zasad wypowiadania umów o  pracę.  

7.Obowiązek informacyjny. Informowanie o wolnych stanowiskach pracy, o procedurach awansu.

8.Dodatkowe zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.

9.Dodatkowy urlop opiekuńczy. 1731 kp – 5 dni w roku kalendarzowym.

9.Elastyczna organizacja pracy – nowa instytucja!

10. Nowe wykroczenie w treści art. 281 kp.

II. Praca zdalna została uregulowana w kodeksie pracy począwszy od art. 67 18 i n.

Kilka „rodzajów pracy zdalnej”:

1.Praca zdalna od początku zatrudnienia ( przy zawieraniu umowy o pracę).

2.Praca zdalna uzgodniona w trakcie zatrudnienia.

3.Praca zdalna na polecenie pracodawcy.

4.Praca zdalna okazjonalna. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

III. Kontrola trzeźwości. Nowe uprawnienie dla pracodawców.

Pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników w sytuacji, kiedy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Co ważne, kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Pracodawca musi uregulować zasady przeprowadzana kontroli w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.