Prawo cywilne

BARTOSZ PAWŁOWSKI KANCELARIA PRAWNA TORUŃ

Prawo cywilne to system prawny, w skład którego wchodzą normy regulujące wszelkie stosunki majątkowe i związane z nimi stosunki niemajątkowe oraz stosunki osobiste między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi rodzajami podmiotów występujących w obrocie prawnym.

Prawo cywilne oraz związane z nim sprawy cywilne to rozległa dziedzina obejmująca swym zasięgiem wiele różnych aspektów stosunków prawnych osób fizycznych i osób prawnych.

Prawo cywilne reguluje zasady zawierania umów, sposób ich wykonywania a także egzekwowania wynikających z nich praw i obowiązków. Opisuje również poszczególne prawa stron umów, jak ich dochodzić oraz jakie mogą być konsekwencje ich nieprzestrzegania.

W kodeksie cywilnym możemy znaleźć unormowania m.in. następujących typów umów :

 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenia
 • umowa sprzedaży
 • umowa o roboty budowalne
 • umowa ubezpieczenia
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa najmu
 • umowa dostawy

Sprawy cywilne to m.in. :

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o zapłatę
 • windykacja długów
 • sprawy o realizacje roszczeń o zapłatę kar umownych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym w szczególności odszkodowania za wypadki komunikacyjne
 • sprawy o zapłatę należności wynikających z umów
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokali
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy ustanowienie lub zmianę treści służebności, w szczególności służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • sporządzanie umów i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.