Sąd uwzględnił roszczenie o zapłatę kary umownej.

Aktualności
11 września 2020

Do naszej kancelarii prawnej w Toruniu zgłosił się Klient poszkodowany przez firmę deweloperską. Deweloper naruszył warunki umowy deweloperskiej z Klientem i dokonał przeniesienia własności nieruchomości z kilku miesięcznym opóźnieniem, co determinuje naliczenie kary umownej stosownie do postanowień umowy. Przewidziana kara umowna należna jest za sam fakt opóźnienia ( niezależnie do winy). Strony uzależniły wypłatę kary umownej od obiektywnych okoliczności, wprost wskazując na opóźnienie i nie zostało to powiązane z przesłanką winy. Z ostrożności podnieść należy, iż wszelkie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie powinny być rozwiązane zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie dyrektywą interpretacyjną in dubio contra proferentem nakazującą w razie powstania wątpliwości interpretacyjnych dokonywania wykładni na korzyść konsumenta. Natomiast art. 483 § 1 kc stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Deweloper odmówił dobrowolnej zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem kary umownej.

Konieczne stało się rozpoczęcie windykacji sądowej poprzez skierowanie przez naszą toruńską kancelarię prawną pozwu o zapłatę do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Sąd uwzględnił roszczenie o zapłatę w całości i zasądził od spółki deweloperskiej na rzecz Klienta kancelarii całość dochodzonej pozwem kwoty.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.