Windykacja sądowa i egzekucja

3 maja 2015

Pan Józef M. prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG nie otrzymał zapłaty za dostarczony/sprzedany do kontrahenta towar. Wobec powyższego Pan Józef M. skierował pytanie jakie ma prawne możliwości odzyskania pieniędzy i windykacji długu? Jakie są realne szanse na odzyskanie należności za niezapłacone faktury VAT ?

Wierzycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę. W związku z opóźnianiem się dłużnika z zapłatą należności głównej wierzyciel działając w oparciu o art. 481 § 1 kodeksu cywilnego może również dochodzić odsetek ustawowych. Pozew o zapłatę w zależności od wartości przedmiotu sporu należy wnieść do sądu rejonowego albo do sądu okręgowego. W zależności od okoliczności danej sprawy możliwe jest uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym bądź nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Dochodzenie zapłaty w postępowaniu nakazowym jest o tyle korzystniejsze, że powód składający pozew ponosi niższą opłatę sądową, zaś nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia. W niektórych stanach faktycznych możliwe jest również rozpoznanie sprawy w postępowaniu uproszczonym przewidzianym przez kodeks postępowania cywilnego. Wydany przez sąd nakaz zapłaty zobowiązujący dłużnika do zapłaty na rzecz wierzyciela określonej kwoty może zostać skutecznie zaskarżony poprzez wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym bądź sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. W przypadku skutecznego wniesienia ww. środków sąd wyznaczy rozprawę i sprawa zostanie rozpozna w postępowaniu zwykłym. Windykacja sądowa kończy się w momencie uzyskania prawomocnego wyroku zasądzającego.

W przypadku braku zapłaty długu konieczne jest uzyskanie tytułu wykonawczego i skierowanie do właściwego komornika sądowego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku należy wskazać m.in. sposoby egzekucji oraz składniki majątkowe dłużnika.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.