Wynagrodzenia za pracę. Roszczenia sądowe ze stosunku pracy. Zakaz dyskryminacji.

17 stycznia 2024

Do naszej kancelarii prawnej w Toruniu zgłosił się pracownik, który poprosił o konsultacje prawne. Pracownik stwierdził, iż sposób ukształtowania jego wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę – spółkę z o. o. z siedzibą w Toruniu narusza zasady kodeksu pracy. Twierdził dalej, iż jego miesięczne wynagrodzenie za pracę zostało zaniżone. Uzasadniając powyższe wywodził, iż pomimo, że wykonuje taką samą pracę jak inni pracownicy na tym samym stanowisku pracy, z tym samym zakresem obowiązków jego wynagrodzenie jest niższe.

Warto wyjaśnić, iż zasady wynagradzania pracowników powinny zostać ustalone w zgodzie z przepisami kodeksu pracy. Podkreślić również należy, iż już samo naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 112 k.p.), niestanowiące dyskryminacji (art. 113 k.p.), może być podstawą roszczenia o wyrównanie i ustalenia wynagrodzenia na przyszłość. Pomimo, iż pracownicy wykonywali jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości wynagradzani byli odmiennie.

Pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie/ wyrównanie, przy czym należy pamiętać,
iż roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.