Zabezpieczenia umów

3 maja 2015

W przypadku zawierania umów sprzedaży bądź dostawy z odroczonym terminem płatności ( kredyt kupiecki) zasadne jest uzyskanie odpowiedniego zabezpieczenia płatności. W prawie polskim istnieje wiele sposobów zabezpieczenia, a poniżej przedstawiamy pokrótce kilka z nich. O ile jest to możliwe do uzyskania przez kontrahenta najbardziej pożądanym sposobem zabezpieczenia wydaje się gwarancja bankowa. W przypadku większych kwot w grę może również wchodzić hipoteka umowna na nieruchomości dłużnika. Warto zawsze rozważyć zabezpieczenie na realnym majątku dłużnika np. na maszynach przemysłowych, samochodach poprzez: przewłaszczenie na zabezpieczenie z notarialnym poświadczeniem daty (data pewna) bądź bardziej praktyczny zastaw rejestrowy. Jako alternatywne zabezpieczenie w grę może wchodzić notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji i poręczenie za zobowiązania dłużnika z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Zabezpieczeniem może być również weksel własny z poręczeniem wekslowym i deklaracją wekslową bądź zwykłe poręczenie cywilne.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią prawną w Toruniu.